Over ons

Stichting de Geboortenis is een initiatief van moeders die tevens geboortezorgprofessional zijn.
Middels de website en online leeromgeving biedt Stichting de Geboortenis voorlichting en educatie aan (aanstaande)
ouders en hun zorgverleners.
Leden van het Geboorteplatform ontmoeten elkaar op live events en hebben op de website de mogelijkheid tot promotie van eigen activiteiten en aanbod van trainingen, alsmede een forum voor de uitwisseling van kennis en kunde.
Projectgroep Geboortenis Zutphen werkt aan de realisatie van een ecologisch Geboortethuis in Zutphen.

Ontstaansgeschiedenis

In 2010 nam Hester Appelman het initiatief om contact te leggen met Nienke Stoop, voor een ontmoeting over haar droom: een integraal centrum voor geboorte en geboortezorg in Zutphen. Binnen enkele weken meldden zich verschillende professionals  om hierover verder mee te praten in een grotere kring.
In de periode 2010-2012 is er in verschillende samenstellingen gewerkt aan een visie en missie voor dit Geboortethuis.
Samen met Christine Derksen en Minna Sangi vormden Hester en Nienke het eerste bestuur van de Stichting die op 27 juni 2012 werd opgericht.
In 2015 organiseerde de Geboortenis de 6 weken durende tentoonstelling BirthDay met werken van Lieve Blancquaert in Zutphen.
In 2017 ging het voorzitterschap van de Geboortenis over van Hester Appelman naar Minna Sangi.

Begin 2020 vond een nieuwe bestuurswisseling plaats met de komst van een nieuwe voorzitter: Rob Mutsaers en Penningmeester: Kathy Herschderfer.

Vanaf juni 2021 treden Alejandra Alarçon en Isabel Mercedes aan als nieuwe bestuursleden.Rob Mutsaers neemt afscheid en draagt het voorzitterschap over aan Nienke Stoop die dit ad interim zal dragen tot 1 januari 2022. Vanaf die datum is de stichting op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact met ons op!

 

Achtergrond

In Nederland worden jaarlijks bijna 170.000 baby’s geboren, waarvan 22.000 in provincie Gelderland.
71% van deze bevallingen vindt plaats in de 2e lijn vanwege een gecompliceerd verloop van de bevalling.
Als er meer bevallingen plaats kunnen vinden onder verloskundige begeleiding in de 1e lijn (thuis, poliklinisch of in het Geboortethuis), krijgen meer babies een optimale start. Een goede voorbereiding is daarbij van groot belang.

Een kansrijke start in de eerste 1000 dagen van een nieuw mensenleven draagt bij aan de lange termijn gezondheid van dit kind en de samenleving waarin deze persoon opgroeit, leeft en zal werken.
De diensten die de Geboortenis biedt beogen een kansrijke start voor zo veel mogelijk babies. Begeleiding bij (langdurige) kinderwens, gedurende de zwangerschap en in de kraamtijd. Ondersteuning naast de reguliere zorg tijdens de bevalling door Doula’s en hulp bij vragen rondom de opvoeding in de allereerste levensjaren valt onder de holistische zorg die de Geboortenis aanstaande ouders wil kunnen bieden.

Geboortezorg professionals hebben te maken met hoge werkdruk en stressvolle werkomstandigheden. Professionele ondersteuning, bijscholing en stressbestendigheidstrainingen zijn voor deze doelgroep van groot belang om uitval ten gevolge van oa burn-out klachten te voorkomen.
Ontspannen zorgprofessionals hebben een vertrouwenwekkend effect op hun clienten, wat bijdraagt aan een voorspoedig verloop van de zwangerschap en bevalling.
Onderzoek wijst uit dat communicatieproblemen tussen client en professional, alsmede tussen professionals onderling, een belangrijke oorzaak zijn van complicaties in de bevalling.
Door bijscholing te bieden aan de zorgprofessional beoogt de Geboortenis een verdere reductie van het aantal gecompliceerde bevallingen en grotere tevredenheid onder jonge ouders en kinderen.

 

Doel van de stichting

Algemeen doel

Stichting de Geboortenis heeft als doel:

  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops door nationale en internationale sprekers.
  • Het bieden van cursussen/trainingen voor (aanstaande) ouders, groepen en zorgverleners.
  • Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed.
  • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Bestuurssamenstelling 2021

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden (v.l.n.r.)

Kathy Herschderfer – Penningmeester
Nienke Stoop – Voorzitter a.i.
Rob Mutsaers – Voorzitter tot 1/6/2021
Christine Derksen – Secretaris

Vanaf 27/06/2021
Alejandra Alarçon – Algemeen Bestuurslid
Isabel Mercedes – Algemeen Bestuurslid

De stichting heeft 70 Geboorteplatformleden.

Geboortenis Zutphen is een initiatief (Coop/BV io) dat voortkomt uit de stichting.
De projectgroep Geboortenis Zutphen heeft 5 leden.
De initiatiefgroep gebruikers Geboortethuis kent 7 deelnemers die tevens lid zijn van het Geboorteplatform.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Inkomsten en beheer van vermogen

Inkomsten worden verkregen door het organiseren van bijscholingen, events en door middel van verkoop van online trainingen. Platformleden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun zichtbaarheid op de website en deelname aan bijeenkomsten. Donaties van sympathisanten vormen een andere vorm van inkomsten.

Beheer van Inkomsten inkomsten worden ontvangen op de bankrekening van Stichting de Geboortenis en beheerd door de penningmeester. Inkomsten worden gebruikt voor de exploitatie van de Stichting en lopende kosten alsmede de voorbereidingen tot het realiseren van het Centrum eerste 1000 dagen in Zutphen.
Er vinden geen investeringen plaats in externe fondsen.

Beleidsplan

Download HIER ons Beleidsplan 2019-2021

Download HIER ons Beleidsplan 2020-2022, dit is een aanvulling op het plan uit 2019

Transitie jaar 2020

Door de Corona pandemie werden een aantal van de voor 2020 geplande bijeenkomsten en activiteiten uitgesteld.  Met steeds meer gebruik van online mogelijkheden is er een goed begin gemaakt met online zichtbaarheid en events. 

Hoofddoelen in 2020-2022

Doel: Bouwen aan een stevig fundament voor een sociale-relevante en rendabele organisatie die wordt gedragen door alle belangstellenden van de geboortezorg. 

Dit wordt gerealiseerd door concrete activiteiten en werkzaamheden met 4 nevendoelen: 

  • Creëren en vergroten van draagvlak, draagkracht en draagwijdte van de Geboortenis zodat de Geboortenis een aanspreekpunt is voor een integrale visie over de geboortezorg en een gezochte partner wordt voor samenwerking in de geboortezorg. 
  • Realisatie van een vertaalslag naar een meer bedrijfsmatige aanpak om financiële stabiliteit en groei te waarborgen zonder de visie en kernwaarden van de Geboortenis uit het oog te verliezen. 
  • Versterken van de rol en naamgeving van de Geboortenis als kenniscentrum voor bewustwording, beïnvloeding en promotie van de integrale geboortezorg binnen de eerste 1000 dagen. 
  • Realiseren en exploiteren of een vergevorderde stadium bereikt te hebben van een duurzaam gebouwd Centrum ‘Eerste Duizend Dagen’.

2020 werd beschouwd als transitie jaar waarin een stevige basis werd gelegd om de doelen van het beleidsplan 2020-2023 te realiseren. 2021 wordt gezien als de doorstart van de Geboortenis en zal in het teken staan van de voorbereiding en uitvoeren van een aantal events voor het 10 jaar lustrum van de Geboortenis op 27 juni 2022. 

Investeringen in de website en social media bereik zijn bedoeld om de communicatie te verbeteren en de zichtbaarheid van de Stichting te vergroten en zo meer leden en deelnemers te verwerven.

ANBI

Stichting De Geboortenis heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn donaties en giften aan onze stichting als aftrekpost in je belastingopgave mogelijk. Stichting De Geboortenis draait voor 100% op vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidies.
Door middel van ondernemend denken, waarbij we onder andere inzetten op de organisatie van bijeenkomsten, workshops, lezingen en symposia, streven wij ernaar onze financiën gezond te houden. 

Je donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

NL26TRIO0254830986  t.n.v.  Stichting de Geboortenis

RSIN 851774313

KVK-nummer: 55584136

Van ontstaan tot nu: een overzicht van activiteiten en hoogtepunten uit de geschiedenis van Stichting de Geboortenis

In 2009 startte Hester Appelman de WordPress Blog en praktijk De Geboortenis in Haarlem. In 2010 nam Hester Appelman het initiatief om contact te leggen met Nienke Stoop, voor een ontmoeting over haar droom: een integraal centrum voor geboorte en geboortezorg in Zutphen. Binnen enkele weken meldden zich verschillende professionals  om hierover verder mee te praten in een grotere kring.
In de periode 2010-2012 is er in verschillende samenstellingen gewerkt aan een visie en missie voor dit Geboortethuis.
Samen met Christine Derksen en Minna Sangi vormden Hester en Nienke het eerste bestuur van de Stichting die op 27 juni 2012 werd opgericht.

Lees verder en bekijk het uitgebreide overzicht van 10 jaar Geboortenis …

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen, blogartikelen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)